Zawiadomienie o złożeniu oferty

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm) zamieszcza się w publicznie dostępnym miejscu tj. na stronie internetowej Gminy Wręczyca Wielka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wręczyca Wielka ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Harcerskie działania – ku rodzimej tradycji” złożoną przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska 42-100 Kłobuck ul. E. Orzeszkowej 44 W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Uwagi należy wnosić na piśmie na adres Urząd Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, fax. 34 3170-215.