Zawiadomienie o złożeniu oferty na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. przez Ludowy Klub Sportowy „Junior” Szarlejka na realizację zadania publicznego pn. „ Wsparcie LKS Junior Szarlejka w rozgrywkach ligowych”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się w publicznie dostępnym miejscu tj. na stronie internetowej Gminy Wręczyca Wielka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wręczyca Wielka ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ”Wsparcie LKS Junior Szarlejka w rozgrywkach ligowych”, złożoną przez Ludowy Klub Sportowy „Junior” Szarlejka .

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Uwagi należy wnosić pisemnie na adres: Urząd Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka lub na adres e-mail: ug@wreczyca-wielka.pl