Program 500+

program 500 plus

1 kwietnia 2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko niezależnie od dochodu rodziny.

Komu przysługuje świadczenie tzw. 500+ na „pierwsze dziecko”:

Świadczenie 500+ na pierwsze dziecko przysługuje rodzinom, w którym dochód nie przekracza kwoty 800 zł na osobę w rodzinie, lub 1200 zł na osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. W obecnym okresie świadczeniowym pod uwagę brane są dochody osiągnięte za rok 2014 (pomniejszone o podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne), oraz dochody nieopodatkowane np. dochód z gospodarstwa rolnego (obecnie dochód z 1 ha przel. wynosi 208,83 zł) zasiłki chorobowe z KRUS, stypendia, alimenty, diety, dochody z wynajmu i inne wymienione w ustawie.

Kto wchodzi w skład rodziny:

W skład rodziny należy wpisać osoby wspólnie zamieszkujące (małżonków, rodziców dzieci, oraz zamieszkujące wspólnie i pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia (lub starsze, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

W przypadku gdy np. w rodzinie z dwójką dzieci, otrzymujących świadczenie na drugie dziecko, dziecko starsze skończy 18 lat – dziecko młodsze „staje się” dzieckiem pierwszym, a wtedy obowiązuje kryterium dochodowe (przy czym dziecko 18–letnie nadal można zaliczać się do składu rodziny, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziny).

Rodziny po rozwodzie - w przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem to wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Otrzymają oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

Samotny rodzic - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach.

Pierwsze dziecko – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez rodzica.

Co należy załączyć do wniosku:

W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko wystarczy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek.

W przypadku ubieganie się o świadczenie na pierwsze dziecko należy złożyć wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami. Nie ma konieczności załączać zaświadczeń z urzędu skarbowego ani z ZUS – zostaną one zweryfikowane elektronicznie przez GOPS. Ważne: jeżeli w 2014, 2015 lub 2016 roku nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu, należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt (np. świadectwo pracy, dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu z roku 2014, aktualna umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zaświadczenie o wynagrodzeniu z miesiąca następnego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty).

Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia?

Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 roku. Natomiast od 1 października 2017r. prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski na kolejne okresy będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.

Gdzie można pobrać wniosek:

Wnioski można pobrać w siedzibie GOPS we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza 1, pokój 33 oraz ze stron internetowych: www.wreczyca-wielka.pl oraz www.gopswreczycawielka.pl

Od kiedy można składać wnioski:

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia br. Po 1 lipca br. świadczenia będą wypłacane od miesiąca w którym złożono wniosek. Ważne: złożenie wniosku w kwietniu br. nie gwarantuje, iż wypłata świadczenia nastąpi również w kwietniu. Wnioski złożone w okresie kwiecień – czerwiec br. mogą zostać rozpatrzone w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia.

Gdzie można składać wnioski:

W Gminie Wręczyca Wielka obsługę świadczenia wychowawczego będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski można składać osobiście, w siedzibie GOPS w miesiącu kwietniu 2016r. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 12.00, w pozostałych miesiącach: w poniedziałki, środy i piątki od 7.30 do 15.00, we wtorki od 8.00 do 16.00 oraz w czwartki od 7.30 do 11.00.

Wnioski można również złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS, Emp@tia, oraz wybranych systemów bankowych.

Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

Prosimy, aby osoby składające wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego bardzo dokładne zapoznały się i wypełniły wniosek oraz oświadczenia dołączone do wniosku przed jego złożeniem w GOPS.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza 1, pokój 33 i 34 oraz pod nr telefonu: 534 166 199 lub 537 166 177. lub na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.gopswreczycawielka.pl/formy-pomocy/program-rodzina-500/