Równe szanse drogowskazem sukcesu

Obrazek - Loga

Projekt realizowany będzie w okresie 11.01.2021 do 30.05.2022 roku.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 127 uczniów Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach w wieku od 9 do 15 lat, w tym ze szczególnym uwzględnieniem uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych na wielu płaszczyznach oraz zmniejszenie dysproporcji kulturalnych pomiędzy wsią a miastem. W wyniku realizacji projektu w klasach IV-VIII podniesione zostaną umiejętności językowe oraz matematyczno-przyrodnicze. Nauczanie odbędzie się nowatorskimi metodami, wykorzystane zostaną nowe technologie oraz wdrożony zostanie eksperyment. Wszechstronny rozwój umożliwi uczniom łatwiejsze wejście na rynek pracy. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

1. Organizacja i realizacja dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach

2. Organizacja i realizacja zajęć z wykorzystaniem indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach

3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach

4. Organizacja i realizacja zajęć rozwijających z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz językowych opartych na metodzie eksperymentu w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach

 Całkowita wartość projektu: 252 427,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 214 563,37 zł

Obrazek - Plakat