Główne walory przyrodnicze

Głównymi elementami wpływającymi na duże walory przyrodnicze gminy są : stosunkowo bogata flora, duża różnorodność siedliskowa, wysoka lesistość, liczne zachowane stare drzewa oraz dobrze rozwinięta sieć wód powierzchniowych stwarzająca dogodne warunki do bytowania rodzimych gatunków flory i fauny. Głównymi ciekami gminy są rzeki Pankówka, Biała i Czarna Oksza oraz Gorzelanka. Ich liczne, często bezimienne dopływy umożliwiają w połączeniu w połączeniu ze zróżnicowanym terenem wykształcenie licznych ekosystemów hydrogenicznych stanowiących ostoję rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

przyroda - foto 1
przyroda - foto 2
przyroda - foto 4
przyroda - foto 3

Rezerwat Zamczysko – obszar o powierzchni 1,35 ha, położony na wzniesieniu w dolinie Czarnej Okszy, na gruntach miejscowości Wręczyca Mała.

Znajdują się tam dobrze zachowane fosy i wały obronne po zburzonym w średniowieczu zamku, porośnięte ponad 200 letnimi dębami szypułkowymi.

Rezerwat ma charakter parkowy, w którym obok wspaniałych dębów można podziwiać modrzew japoński i europejski, czeremchę, Lipę szerokolistną, jawor i czarne bzy.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieLokalizacja na mapie

Bagno w Jeziorze- użytek ekologiczny o pow. 6,53 ha w pobliżu miejscowości Jezioro. Kompleks zbiorowisk torfowiskowych wokół oligotonicznego, śródleśnego zbiornika wodnego i małych zarastających oczek wodnych. Występuje tu pełny zestaw gatunków właściwych dla torfowisk wysokich: rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna, modrzewica, bagno zwyczajne i borówka bagienna. Rezerwat jest również ostoja lęgową dla wielu gatunków ptaków i innych grup zwierząt. W okolicach użytku znajduje się stanowisko subendemicznej brzozy czarnej.

 

Dzicze bagno – użytek ekologiczny o pow. 12,3 ha, torfowisko przejściowe i niskie z cennymi i rzadkimi regionalnie gatunkami roślin , położone na terenie Nadleśnictwa Kłobuck, w kompleksie leśnym Pierzchno. Jest to odlesiona, górna część strumyka, wypełniona spontanicznie rozwijającą się roślinnością łakowo-bagienną, z rozproszonymi zagłębieniami, wypełnionymi okresowo wodą, którym towarzyszą kępy wierzb.

Pomniki przyrody ożywionej

Na terenie Gminy istnieje 13 pomników przyrody ożywionej, są to pojedyncze drzewa, ich grupy lub aleje, m.in. wokół kościoła pw. św. Mikołaja i na cmentarzu w Truskolasach.